The Gospel of Jesus Christ in Farsi / Persian

CLICK HERE FOR WORD DOC

خبر خوب
رومیان ۲۸-۳:۲۳
برای اینکه همه گناه کرده اند و از شکوه خداوند قاصر می‌آیند;توجیح شدن به طور رایگان توسط لطفش از طریق بازخریدی که در عیسی مسیح است:کسی‌ که خداوند پیش نهاده است تا ازطریق ایمان درخونش یک فرونشاننده خشم باشد,تا اعلام کند درستکاریش را برای بخشش گناهانی که گذشته هستند,از طریق خودداری خداوند؛تا اعلام کند،من می‌‌گویم، در این زمان درستکاریش را, که توانسته باشد عادل باشد, و عادل کننده او که باور ‌بکند در عیسی.پس بالیدن کجاست؟مستثنی شده است،توسط کدام قانون؟اعمال؟نه:بلکه توسط قانون ایمان.از این رو ما نتیجه میگیریم که یک مرد توجیه می شود توسط ایمان بدون کردارهای قانون.

اولین جان( یوحنا) ۳:۴
هر کسی‌ که مرتکب گناه میشود از قانون نیز تخلف می‌کند: برای اینکه گناه تخلف کردن از قانون است.

رومیان ۳:۱۰-11
همانطور که نوشته شده است هیچکس درستکارنیست،نه،نه یک نفر:نیست هیچکس که بفهمد،نیست هیچکس که در پی‌ خداوند بجوید.

اولین جان( یوحنا)۱:۱۰
اگر ما بگوییم که ما گناه نکرده‌ایم,ما او را دروغگو می‌کنیم, و کلامش در ما نیست.

اشعیاء۶۴:۶
اما ما همه هستیم همانند یک چیز ناپاک,و همه درستکاری‌هایمان همانند ژنده های کثیف هستند:و ما همه پژمرده میشویم همانندیک برگ:و بی‌ انصافی‌هایمان همانند باد دور برده‌اند ما را.

رومیان ۶:۲۶
برای اینکه دستمزد گناه مرگ است:اما هدیه خداوند زندگی‌ جاودانه از طریقه خداوندگار ما عیسی مسیح است.

مکاشفه ۲۰:۱۴-۱۵
مرگ و دوزخ ریخته شدند به داخل دریاچه آتش.این مرگ دوم است.و هرکسی که پیدا نشد نوشته شده در کتاب زندگی به داخل دریاچه آتش ‌انداخته شد.

مکاشفه ۲۱:۸
اما ترسناکان،و بی‌ایمانان،ونفرت برانگیزان،و قاتلان،و فاحشه بازان،و جادوگران،و بت پرستان،و همه دروغ گویان,خواهند داشت قسمتشان را در دریاچه‌ای که میسوزد با آتش و گوگرد:که مرگ دوم است.

رومیان ۵:۸
اما خداوند علم می‌کند عشقش را به سوی ما،در آن‌،موقعی‌ که ما هنوز گناهکار بودیم,مسیح مرد برای ما.

اولین پطرس ۲:۲۴
کسی که خودش خویشتن حمل کرد گناهایمان را در بدن خودش روی درخت،که ما،مرده به گناه،زندگی‌ کنیم سوی درستکاری:توسط شلاق‌های کسی‌ که شما درمان شدید.

کولسیان ۱:۱۴-۱۸
در کسی که ما ازطریق خونش بازخرید داریم، به عبارت دیگر بخشش گناهان،کسی که تصویر خداوند نامرئی است،نخست زاده هر موجودی:برای اینکه توسط او همه چیزها آفریده شد،که در آسمان هستند،و که در زمین هستند،مرئی و نامرئی,چه آنان تختان پادشاهی باشند,یا فرمانرواییها،یا قلمرو شاهزادگان,یا قدرتها؛همه چیز آفریده شد توسط او, و برای او:و او قبل از همه چیز است و توسط او همه چیزشکل گرفته میشود.

اولین جان( یوحنا) ۲:۲
و او فرنشاننده خشم برای گناهایمان است:و نه تنها برای مال ما،بلکه همچنین برای گناهان تمام دنیا.

اولین قرنتیان ۱۵:۳-۴
برای اینکه من تحویل دادم سوی شما اول از همه چیزی که من همچنین دریافت کردم،که چطور مسیح مرد برای گناهایمان بر اساس نوشته‌های مقدس;و که او به خاک سپرده شد,و که او برخاست دوباره در روز سوم بر اساس نوشته‌های مقدس.

لوک( لوقا) ۱:۳۵
و فرشته جواب داد و گفت سوی او،روح مقدس بر روی تو خواهد آمد,و قدرت بالاترین بر تو سایه خواهد افکند:بنابر این همچنین آن‌ چیز مقدس که از تو به دنیا خواهد آمد پسر خداوند خوانده خواهد شد.

اعمال ۱۶:۳۰
و آنان را بیرون آورد،و گفت،آقایان،چه باید انجام بدهم تا نجات داده شوم؟و آنان گفتند،باور کن بر عیسی مسیح و تو نجات داده خواهی شد ‌ و خانه ات.

جان( یوحنا) 3:16-۱۸
برای اینکه خداوند انقدر دنیا را دوست داشت که او تنها پسر مولدش را داد، که هر کسی که در او باور بکند هلاک نشود، بلکه زندگی‌ جاودانه داشته باشد، به خاطره اینکه خداوند نفرستاد پسرش را به داخل دنیا تا دنیا را محکوم کند، بلکه دنیا توسط او توانسته باشد نجات داده شود، او که باور بکند بر او محکوم شده نیست، اما او که باور نکند محکوم شده است پیش از این، به خاطره اینکه او باور نکرده است در نام تنها پسر مولد خداوند.

جان( یوحنا) ۳:۳۶
او که بر پسر باور ‌بکند زندگی‌ جاودانه دارد:و او که پسر را باور نکند زندگی‌ را نخواهد دید:بلکه خشم خداوند بر او می ماند.

جان( یوحنا) ۶:۴۷
براستی،براستی،من می گویم سوی شما،او که بر من باور بکند زندگی‌ جاودانه دارد.

جان( یوحنا) ۵:۲۴
براستی،براستی،من میگویم سوی شما،او که کلامم را بشنود،و باور بکند در او که من را فرستاد،زندگی‌ جاودانه دارد,و به داخل محکومیت نخواهد آمد:بلکه گذشته است از مرگ سوی زندگی‌.

جان( یوحنا) ۱۱:۲۵-۲۶
عیسی سوی او گفت،من رستاخیز هستم،و زندگی‌:او که باور بکند در من،گرچه او مرده بود،با این حال زندگی‌ خواهد کرد:و هرکسی که زندگی بکند ‌و باور بکند در من هرگز نخواهد مرد.تو این را باور داری؟

جان( یوحنا) ۶:۴۰
و این خواسته او است که من را فرستاد,که هر کسی‌ که پسر را ببیند، و براو باور بکند،بتواند زندگی‌ جاودانه داشته باشد:و من بر خواهم خیزاند او را در روز آخر.

جان( یوحنا) ۲۰:۳۱
اما این ها نوشته شده هستند,که شما توانسته باشید باور بکنید که عیسی مسیح است,پسر خداوند; و که برای اینکه شما باور کردید شما توانسته باشید از طریق نامش زندگی‌ داشته باشید.

جان( یوحنا) ۶:۳۷
همه آن که پدر می‌‌دهد سوی من خواهد آمد؛و او که سوی من میاید من در هیچ طریقه‌ای بیرون نخواهم انداخت.

جان( یوحنا) ۶:۳۹
و این خواسته پدر است که من را فرستاده است,که از همه که او به من داده است من چیزی از دست ندهم،بلکه برخیزانمش دوباره در روز آخر.

جان( یوحنا) ۱۰:۲۷-۳۰
و من به آنان زندگی‌ جاودانه می دهم; و آنان هرگز هلاک نخواهند شد,و نه هیچ مردی آنان را از دستم بیرون خواهد کشید,پدرم,که آنان را به من داد،بزرگتر از همه است،هیچ مردی قادر نیست که آنان را از دست پدرم بیرون بکشد.من و پدرم یکی‌ هستیم.

عبرانیان ۱۰:۱۰
توسط خواسته‌ای که شما مقدس شده هستید از طریق پیشکش‌ بدن عیسی مسیح یک بار برای همیشه.

یعقوب۲:۱۰-۱۱
برای اینکه هرکسی که کل قانون را نگاه بدارد،و با این حال در یک نقطه تخطی بکند,او مجرم از کلیه است.برای اینکه او که گفت،مرتکب خیانت به همسر نشو،همچنین گفت،قتل انجام نده.حالا اگر تو مرتکب خیانت به همسر نشوی،با این حال اگر تو قتل بکنی‌،تو متخلف قانون میشوی.

افسسیان ۹-۸: ۲
برای اینکه توسط لطف شما نجات داد شده هستید از طریق ایمان،و نه از خودتان،این هدیه خداوند است:نه از اعمال،مبادا که هیچ مردی فخر بفروشد.

رومیان ۱۱:۶
و اگر بتوسط لطف,پس دیگر از اعمال نیست:در غیر این صورت لطف دیگر لطف نیست.اما اگر از اعمال باشد،پس دیگر لطف نیست:در غیر این صورت عمل دیگر عمل نیست.

رومیان ۴:۴-۵
حالا به او که عمل می‌کند پاداش از لطف حساب نمی‌شود,بلکه از بدهی.اما به او که عمل نمیکند,بلکه باور دارد بر او که توجیه می‌کند بی‌ دین را،ایمانش برای درستکاری شمارش می‌شود.

غلاطیان ۲:۱۶
از آن جایکه میدانیم که یک مرد توجیه نمی‌شود توسط اعمال قانون،بلکه توسط ایمان از عیسی مسیح, به عبارت دیگر ما باور کرده ایم در عیسی مسیح،که ما توانسته باشیم توجیه شویم توسط ایمان از مسیح،و نه توسط اعمال قانون:برای اینکه توسط قانون هیچ گوشتی توجیه نخواهد شد.

تیتوس ۳:۵-۷
نه با اعمال درستکاری که ما انجام داده ایم،بلکه بر اساس رحمتش او نجات داد ما را، توسط شستنی که از باز زاییِ ،و باز نو کردنی که از روح مقدسِ;که او به فراوانی بر ما ریخت از طریق نجات دهنده ما عیسی مسیح;که توجیه شده با لطفش,ما ساخته شویم وارثین بر اساس امید زندگی‌ جاودانه.

غلاطیان ۳:۱۰
برای اینکه هر چند تا که از اعمال قانون هستند زیر لعنت هستند:برای اینکه نوشته شده است،لعنت شده است کسی که ادامه ندهد در تمام چیزهایی که نوشته شده است در کتاب قانون تا انجامشان بدهد.

متی ۷:۲۱-۲۳
نه هر کسی‌ که سوی من میگوید،خداوندگار،خداونگار،وارد خواهد شد به داخل پادشاهی آسمان؛بلکه او که انجام میدهد خواسته پدرم را که در آسمان است.بسیاری خواهند گفت به من در آن‌ روز،خداوندگار،خداونگار،ما پیامبری نکرده ایم در نامت؟و در نامت دیابلُسان را بیرون ننداخته ایم؟و در نامت انجام نداده ایم بسیاری اعمال شکفت انگیز؟و سپس من سوی آنان اعلام خواهم کرد,من هرگز شمارا نمی‌‌شناختم:از من جدا شوید,شما که بی‌ انصافی انجام میدهید.

جان( یوحنا) ۱:۱۲
برای اینکه هر چند تا که او را دریافت کردند،به آنان قدرت داد تا پسران خداوند بشوند، به عبارت دیگربه آنان که باور دارند بر نامش.

عبرانیان ۱۲:۸
اما اگر شما بدون تنبیه باشید,از چیزیکه همه شرکان هستند،پس شما ناپاک زادگان هستید نه پسران.علاوه بر این,ما پدران گوشتمان را داشته ایم که ما را تصحیح کردند,و ما به آنان احترام دادیم,نباید ماخیلی‌ بیشتر زیر کنترل پدر روحمان باشیم و زندگی‌ کنیم؟برای اینکه آنان به راستی‌ یه چند روزی در پی‌ لذت خودشان ما را تصحیح کردند،اما او برای سود ما،که ما توانسته باشیم شرکای تقدسش باشیم.
دومین تیموتاوس ۲:۱۲-۱۳
اگر ما عذاب بکشیم،ما با او همچنین سلطنت خواهیم کرد:اگر ما او را انکار بکنیم،او همچنین انکارمان خواهد کرد: اگر ما باور نداشته باشیم،با این حال او وفادار میماند:او نمیتواند خودش را انکار کند.

یونس ۳:۱۰
و خداوند اعمالشان را دید،که آنان از راههای بدشان روی برگرداندند؛و خداوند ذهنش را تغییر داد از بدی ای،که او گفته بود، که او خواهد انجام داد سوی آنان؛و انجامش نداد.

رومیان ۴:۷-۸
می‌گوید،متبارک هستند آنان کسانی‌ که بی‌ انصافیهایشان بخشیده شده است,و کسانی‌ که گناهایشان پوشیده شده است.متبارک است مردی به کسی که خداوندگار گناه نسبت نخواهد داد.

عبرانیان ۱۱:۱
حالا ایمان جوهره است از چیزهایی که برایشان امیدواری داده شده،مدرک از چیزهای دیده نشده.

رومیان ۱۰:۹-۱۰
که اگر تو اعتراف بکنی‌ با دهانت خداوندگار عیسی،و باور بکنی‌ با قلبت که خداواند او را برخیزانده است از مردگان،تو نجات داده خواهی‌ شد.برای اینکه با قلب مرد باور میکند سوی درستکاری؛و با دهان اعتراف انجام میشود سوی رستگاری.

Bible Verses Used: 

-Romans 3:23-28

-First John 3:4

-Romans 3:10-11

-First John 1:10

-Isaiah 64:6

-Romans 6:26

-Revelation 20:14-15

-Revelation 21:8

-Romans 5:8

-First Peter 2:24

-Colossians 1:14-18

-First John 2:2

-First Corinthians 15:3-4

-Luke 1:35

-Acts 16:30

-John 3:16-18

-John 3:36

-John 6:47

-John 5:24

-John 11:25-26

-John 6:40

-John 20:31

-John 6:37

-John 6:39

-John 10:27-30

-Hebrews 10:10

-James 2:10-11

-Ephesian 2:8-9

-Romans 11:6

-Romans 4:4-5

-Galatians 2:16

-Titus 3:5-7

-Galatians 3:10

-Matthew 7:21-23

-John 1:12

-Hebrews 12:8-10

-Second Timothy 2:12-13

-Jonas 3:10 (Repenting of sins is a work, all we have to do is understand we are sinners, and turn to Jesus by faith).

-Romans 4:7-8

-Hebrews 11-1

-Romans 10:9-10

All Glory to God, New Covenant Baptist © 2015.